IDREAM
ทัวร์ต่างประเทศ
DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY THAIWAYS
รายละเอียด


 

 

 
 

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.                  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยสายการบินไทย

วันที่สอง   ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เทนจิน มอลล์  -นางาซากิ -ไชน่า ทาวน์ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ

00.50 น.                  เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น.                  เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ
เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ป่น เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั่นเป็นเพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นำท่านมนัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มันวับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียน จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชั่น ธนาคารพาณิชย์สำคัญ ออฟฟิศสำนักงาน ถือเป็นแหล่งใจกลางเมืองที่สำคัญของเมืองฟุคุโอกะ
เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร
บ่าย                         เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย
แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ หรือรู้จักกันในชื่อไชน่าทาวน์ชินชิ เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบันไชน่าทาวน์เมืองนางาซากินี้ โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างราเม็งแชมเปี้ยน, จัมปง( Champon ) ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั้งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถั่วงอก กะหล่ำปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ำซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั่ง ซาระอุด้ง ( sara-udon ) ซึ่งจะราดส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุด้ง เส้นราเม็ง หรือเส้นหมี่กรอบ
ค่ำ                            อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย บริเวณไชน่า ทาวน์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากทำการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasayama) ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

วันที่สาม        สวนโกลฟเวอร์ -สะพานแว่นตา-อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ ** เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถราง**   

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “สถานีทสึกิมาชิ” เพื่อนั่งรถรางสู่ “สถานีโออุระเท็นชูโดชตะ” นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาอยู่ริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัติของมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผู้นำมาสร้างเป็นบทละครชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ่งมีแม่น้ำนากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
เที่ยง                        อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย                         อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮามาโนะ-มาจิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ โดยมีร้านขายสินค้าของที่ระลึกจากเมือง
นางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณที่ทำขึ้นโดยชาวโปรตุเกสที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัมนธรรมในสมัยก่อน หรือจะเป็น คะขุนิมันจู หรือหมั่นโถวไส้หมูสามชั้น ขึ้นชื่อในด้านความนุ่มของทั้งตัวแป้งและเนื้อหมูสามชั้นที่รสชาติละมุนลิ้น
ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีร้านค้านำสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ชั้นนำ ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
ค่ำ                            อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่                     สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู -ซากะ -ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ-โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ สวนสันติภาพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 1 หมื่นชีวิต ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วยและนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร
บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เพื่อนำท่านมนัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นใน
ปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ที่นี่
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ  โรงแรมที่พัก
อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู  ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิดหลังมื้อค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ห้า             คุมาโมโต้ - สนามบินฟุคุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.35 น.        เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG
14.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการเดินทาง      เดือนกรกฎาคม วันที่ 5-9 / 27-31
                                    เดือนกันยายน วันที่ 29กันยายน – 3ตุลาคม

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาท่านละ 29,900.- 16,500.-
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 26,900.- 14,900.-
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 22,500.- 12,500.-
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900.- 6,900.-
 
 


 
หมายเหตุ
1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2.การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
  2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน***
  1. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-ออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
  4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ 
การยกเลิก:  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ :      
1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 
 
ข้อมูลการเดินทาง
กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กกับผู้ใหญ่ เด็กกับผู้ใหญ่ เตียงเสริม พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม